Goya I, 2006, acrylic on MDF, 100 x 100 cm | Price €3000